Violence against women

חומרת הענישה של עבירות מין בקטינים

עבירות מין בקטינים הן עבירות קשות מבחינה מוסרית ומבחינה פלילית והדבר בא לידי ביטוי בחומרת הענישה. סעיף 351 לחוק העונשין עניינו בעבירות מין שונות בקטינים, כאשר המבצע הוא בן משפחה של הקטין. • העובר עבירה של אונס או מעשה סדום בקטין שהוא בן משפחתו, דינו מאסר של עשרים שנה. • ביצוע עבירה של מעשה מגונה…