auto-515751_1920

אישום בעבירות של היזק בזדון

חוק העונשין קובע מספר עבירות של היזק בזדון, כאשר העבירה הבסיסית, דינה מאסר של 3 שנים. אולם, ככל שהחומר עמו פגעו מסוכן יותר ויכול לעשות יותר נזק, כך החמיר המחוקק עם המבצע, לדוגמא: היזק על ידי חומר נפיץ, הוא עבירה שבגינה 15 שנות מאסר. המחוקק בחר גם להחמיר בעונש, כאשר הפגיעה היא בנכס בעל ערך…