סחיטה באיומים

התעללות בקטין או חסרי ישע לפי חוק העונשין

עבירות נגד קטינים או חסרי ישע הן עבירות חמורות ביותר והעונשים שבגינם, מבטאים זאת היטב. התעללות בקטין או בחסר ישע, היא עבירה המופיעה בסעיף 368ג לחוק העונשין ועל פיה, המתעלל גופנית, נפשית או מינית בקטין או בחסר ישע, דינו מאסר של שבע שנים. חוק העונשין רואה בחומרה רבה אף יותר, מקרים בהם ההתעללות בוצעה על…