A person in a hoodie is aiming and holding the other hand with the dollar note

סחיטה באיומים – הטלת אימה על אדם

הטלת אימה על אדם בכל דרך שהיא, בפגיעה בגופו, בשמו הטוב, ברכושו וכיו"ב, על מנת להניאו מלעשות מעשה, היא עבירה של סחיטה באיומים ודינה עד תשע שנות מאסר. מבחן האיום הוא אובייקטיבי, כלומר, בוחנים את האמירה/התנהגות בעיניו של האדם הסביר. קרי, האם אדם סביר היה מפחד ורואה באותה התנהגות כאיום שלא לעשות מעשה. נקודה נוספת…

מהו דין עבירת הריגה והאם ניתן להקל בעונש?

עבירת ההריגה, המופיעה בסעיף 298 לחוק העונשין, היא גרימת מותו של אדם (שלא בכוונה תחילה) ועל המורשע בהריגה, ניתן לגזור עונש מאסר של עד עשרים שנה. בשל קדושת החיים, נוטים בתי המשפט להטיל עונשים כבדים על המורשעים בעבירה של הריגה, אולם ניתן גם לראות כי במקרים מסוימים, מקל בית המשפט בעונשו של המורשע, מתוך שיקולים…

העסקת עובד זר שלא כדין

כנגד הנאשם, קבלן בניין במקצועו המבצע עבודות בנייה בכל הארץ, הוגש כתב אישום המייחס לו עבירות של העסקת עובד זר שלא כדין והסעת עובד זר שלא כדין.

לאחר משא ומתן עם התביעה ודיון בבית המשפט, קיבלה התביעה את טיעוניו המלומדים של עוה"ד בני נהרי ולפיהם לא קיימות ראיות מספיקות להרשעה בתיק. משכך, חזרה בה התביעה מכתב האישום והתיק בעניינו של הנאשם נסגר.

עבירה של הפרעה לעובד ציבור בעת מילוי תפקידו

בשל חשיבות מלאכתם של עובדי הציבור, בחר המחוקק לקבוע שורה של עבירות, אשר נועדו לאפשר לעובדי הציבור, לבצע את עבודתם כהלכה, ללא הפרעה. בין העבירות הללו: העלבת עובד ציבור שדינה מאסר של שישה חודשים (סעיף 288 לחוק העונשין) וכן, העבירה של הפרעה לעובד ציבור, המנויה בסעיף 288 א' לחוק העונשין. על פיה, כל המפריע לעובד…

עבירה של העלבת עובד ציבור

עובדי ציבור ממלאים תפקיד חשובה בחברה ולפיכך, סבר המחוקק כי ראוי להגן עליהם בעת ביצוע תפקידם. לכן, קבע המחוקק שורה של עבירות אשר מטרתן לשמור על כבודם של עובדי הציבור וכן לאפשר להם לבצע את תפקידם ללא הפרעה. למשל: עבירה של העלבת עובד ציבור, עבירה של הפרעה לעובד ציבור וכן, תקיפת עובד ציבור. לכל עבירה…